Gezonde voedselomgeving

Toegang tot gezond voedsel (verse groenten en fruit) zou de standaard moeten zijn.

Kennis over en toegang tot gezond voedsel is belangrijk voor een gezonde gemeente. Wij pleiten daarom voor meer lokale buurtmarkten en eetbare parken (noten en fruit). Het aanbieden van voedseleducatie en gezonde maaltijden op scholen. 

Wij zien voedselexcursies naar stadsmakers en boeren als een belangrijk verbindingsinstrument voor bewoners. Wij bieden hen kennis over een gezond lokaal en regionaal voedselsysteem. We maken inzichtelijk wat er bij de productie van ons eten komt kijken. 

Wij zien een rol voor de gemeente in het stimuleren van een gezonde voedselomgeving. Zij heeft een voorbeeldfunctie in het maken van gezonde en duurzame keuzes. Daarom pleiten wij ervoor dat vegetarisch eten de norm wordt voor gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen. 

Concreet zien wij de volgende aanknopingspunten voor beleid:

Wensen

Voedseleducatie

We vinden het belangrijk dat scholen aanzienlijk meer voedseleducatie en kooklessen opnemen in hun curriculum (gebruik te maken van de Gezonde School, Jong Leren Eten en ander bestaande programma’s), dat er schooltuinen zijn in nabijheid of in samenwerking met veel beter bereikbare groene buurtinitiatieven (groene buurthuizen) en dat er samenwerking is met onderwijsinstellingen (zoals de Haagse Hogeschool). We zien voedsel-excursies (waaronder fietstochten) naar makers in de stad en boeren net buiten de stad als belangrijke instrumenten om bewoners dichter bij hun eten te brengen. 

Gezonde schoollunches of ontbijt

Het bieden van een gezonde lunch of ontbijt op alle scholen (met lokale, verse producten) waar obesitas meer dan gemiddeld voorkomt of waar kinderen door geldgebrek een goed ontbijt moeten ontberen.

Maak de voedselketen inzichtelijk

Door onszelf meer in contact te brengen met diverse aspecten van onze voedselketen, i.p.v. alleen de supermarkt, en zo bewustwording te stimuleren over diverse duurzaamheids- en gezondheidsaspecten van ons voedselsysteem dragen we bij aan de toekomst van de boeren en de natuur om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschapsmarkten zoals Lekkernassûh.

Zet in op een opleidingstraject

Door in te zetten op een opleidingstraject voor gezond en duurzaam eten bij bewoners in samenwerking met Gezondheidsinstellingen en lokale buurtverenigingen: het gaat immers niet vanzelf.

Zet in op een actief preventiebeleid

Door actief in te zetten op preventiebeleid dat verschillen in gezondheid tussen Haagse wijken kleiner maakt, in samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag, artsen en welzijnsorganisaties.

Weer de overvloed aan fastfood

Door als gemeente gebruik te maken van de mogelijkheid om fastfood te gaan weren op plekken waar al een overdaad aan ongezond voedselaanbod is (gebruik makend van het nieuwe instrumentarium dat de overheid hiervoor ontwikkelt).

Verbied marketing voor ongezonde en niet duurzame producten

Door paal en perk gaan te stellen aan marketing voor ongezonde en niet duurzame producten (naar het voorbeeld van de gemeente Haarlem: verbod op vleesreclame en de provincie Noord-Holland: verbod op reclame voor vlees, en vliegreizen in abri’s).

Ontwikkel een laagdrempelig Voedsel Themapark

Door van de stadsboerderij en omgeving daarvan in het Zuiderpark een laagdrempelig Voedsel ThemaPark voor jong en oud te maken.

Geef het goede voorbeeld

Maar ook door het goede voorbeeld te geven bij de inkoop van catering (50:50 verhouding plantaardig -dierlijke eiwitten) bij gemeentelijke instellingen en andere instellingen die aan de gemeente verbonden zijn. Zoals het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid al doet.

Zet in op toekomstbestendige wijken

Door in de omgevingsvisie 2050 in de gemeente tenminste één wijk volledig toekomstbestendig te maken waarin visie op voedsel volledig uitgewerkt is.

Geef bewoners meer zeggenschap

Door bewoners meer zeggenschap te geven over de lokale inrichting ten aanzien van de plek van voedsel en  openbaar groen.

Organiseer een voedsellezing met de Haagse Voedselraad

Door samen met de Haagse Voedselraad een jaarlijkse prominente Voedsellezing te organiseren over “De staat van ons voedsel” met na afloop interactie met het publiek.