Wij zijn samen de vereniging Ons Eten

Vereniging Ons Eten is als informele vereniging opgericht in december 2019 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat op dit moment uit: Mariska Slappendel, Marco Swart, Frank Mechielsen en Liane Lankreijer.

In artikel 1 van de statuten staat nu. De informele vereniging heeft als doel:

 1. om voedsel weer een volwaardige plek in de samenleving te geven: letterlijk en figuurlijk in het hart van de stad;
 2. het oprichten van een Vereniging van personen en/of organisaties die samen werken aan een lokaal, eerlijk en gezond voedselsysteem;
 3. het faciliteren van een open gemeenschap van personen en/of organisaties die bijdragen aan een lokale, duurzame, gezonde en betaalbare voedselvoorziening, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
 4. de Vereniging heeft geen winstoogmerk.


In artikel 2 staat dat de vereniging probeert haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het creëren van een gemeenschap van personen en organisaties die zich willen inzetten voor bovenstaande doelen;
 2. het bevorderen van onderlinge samenwerking, coöperatie en veerkrachtige structuren;
 3. het organiseren van activiteiten die gemeenschapsvorming bevorderen en mensen uitnodigen/inspireren en faciliteren om hier zelf verder mee aan de gang te gaan;
 4. alsmede alle andere vreedzame middelen welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Over de leden staat in artikel 4:

 1. Een lid is een persoon of organisatie die zich vrijwillig aanmeldt bij de Vereniging.
 2. Ieder lid levert een persoonlijke bijdrage aan de vereniging
 3. De bijdrage van een lid kan zijn in tijd, natura en/of financieel


De complete statuten vind je hier (PDF).


Nadere toelichting: de structuur van Ons Eten

De start als informele vereniging is bedoeld om organisch te kunnen groeien. Vandaar dat er in de doelstellingen staat dat we een Vereniging willen oprichten. Omdat we Ons Eten zien als transitie-initiatief van, voor en door de stad hebben we ervoor gekozen om de vorm van de vereniging organisch te laten groeien en zo min mogelijk vast te leggen. Tot we weten wat voor structuur nodig is blijven we een informele vereniging (wat volgens de Nederlandse wet mag en gewoon een vereniging is). Dat is ook de reden dat we in de statuten hebben opgenomen dat we als bestuur de statuten mogen wijzigen. Dat geeft de ruimte om zonder kosten tot nieuwe inzichten te komen en die vast te leggen.

In de praktijk worden de activiteiten van Ons Eten georganiseerd door een groep die wij de ‘koks’ noemen. Dat zijn mensen die vanuit hun eigen enthousiasme een bepaalde rol op zich hebben genomen. De bestuursleden zijn ook koks en hebben naast hun bestuurstaak diverse andere rollen op zich genomen. Op dit moment zijn dit de rollen en namen van actieve koks: dit wordt later ingevuld.

Wanneer ben je lid van Ons Eten en hoe worden besluiten genomen?

Tijdens de ALV op 1 december 2023 hebben we besproken wanneer je lid bent van Ons Eten en wat dat betekent:

Het besluit is als volgt: Besloten is dat je gratis lid bent van Ons Eten als je op de website een profiel hebt aangemaakt òf als je een mail stuurt aan info@ons-eten.nl waarin je zegt dat je lid wil zijn. Woon je niet in Den Haag? Dan kan je toch lid zijn mits je in de regio ‘Groot Haaglanden’ woont (aan jou zelf te bepalen waar de grens ligt). Woon je wat verder weg maar wil je op de hoogte blijven: dan blijf je sympathisant en sta je op de mailinglijst voor nieuwsbrieven en activiteiten. We vragen de mensen die een profiel hebben maar géén lid willen zijn om hun profiel te verwijderen. 

Iedereen die een profiel heeft op de website ons-eten.nl is officieel en voorlopig gratis lid van Ons Eten en de overige personen en initiatieven in ons netwerk zijn sympathisanten die via mailings en nieuwsbrieven uitgenodigd worden voor alle activiteiten van Ons Eten.

Leden hebben stemrecht op de ALV, de overige deelnemers aan de bijeenkomsten niet. Van leden wordt een actieve betrokkenheid verwacht, dat kan naar eigen invulling vorm krijgen en is in ieder geval deelname aan 1 bijeenkomst per jaar.

In de statuten staat dat leden de besluiten nemen door middel van consent: dat betekent dat er aan de hand van voorstellen gesproken wordt en dat je bezwaren kan uiten tegen deze voorstellen. De bezwaren worden dan besproken en zo kan een voorstel bijgesteld worden.

Zie hier het verslag van de ALV van 1 december 2023.

Financiele verslaglegging

We hebben van 2020, 2021 en 2022 jaarrekeningen opgesteld. Deze kun je opvragen door een mail te sturen naar info@ons-eten.nl met vermelding van 'Inzage jaarrekening jaartal'.